.NET Framework

[.NET Framework] Công dụng của Delegate Action<T>

.NET Framework

Khi sử dụng Action, bạn không cần phải khai báo và khởi tạo một delegate để "đóng gói" một phương thức có 1 tham số

Subscribe to RSS - .NET Framework