PrayForParis

Về hành động đổi avatar màu cờ nước Pháp

Về hành động đổi avatar màu cờ nước Pháp, mỗi người có một cách thể hiện sự đồng cảm riêng, đừng nên quá cực đoan đánh giá họ theo quan điểm cá nhân

Subscribe to RSS - PrayForParis