Software testing

Equivalence Class Partitioning - Kỹ thuật phân lớp tương đương

Software testing

Tinh thần của kỹ thuật này là cố gắng phân các testcase ra thành nhiều nhóm (họ) khác nhau: các testcase trong mỗi họ sẽ kích hoạt...

Subscribe to RSS - Software testing