Việt Nam

Việt Nam 2 tiếng tự hào

Viết vài dòng khi ngao ngán trước cảnh các thế hệ cùng lứa với tôi, chủ nhân tương lai của dân tộc đang mang đất nước ra so sánh và dè bỉu.

Tags: 

Gửi tới mấy bạn ăn mì gói 2000, ngồi bàn chuyện quốc gia đại sự

Vietnam

Ăn mì gói 2000, ngồi bàn chuyện quốc gia đại sự, nào là phê phán Đảng, Nhà nước thế này thế nọ, nào là tham, nào là ngu. Xin lỗi chứ... 

Tags: 
Subscribe to RSS - Việt Nam